Konkurs geologiczno-fotograficzny

Surowce Mineralne w Obiektywie

Regulamin


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa.

 2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Działalność informacyjna państwowej służby geologicznej w zakresie udostępniania danych nt. występowania i dostępności surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego Polski” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 3. Celem konkursu jest: popularyzacja, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy związanej z tematyką surowców mineralnych poprzez wykorzystanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu.


 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.§2

UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE


 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów wszystkich uczelni z obszaru całej Polski.

 2. Uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac konkursowych (zdjęć).

 3. W imieniu niepełnoletnich Uczestników konkursu występują rodzice albo opiekunowie prawni, którzy z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 1) wyrażają zgodę na przystąpienie do Konkursu przez niepełnoletniego uczestnika, akceptują postanowienia Regulaminu, w tym udzielają w imieniu Uczestnika upoważnień i zgód o jakich mowa w Regulaminie.

 4. Uczestnicy zgłaszając swój udział w Konkursie wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w powyższych celach. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator. Uczestnicy zachowują prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych, jak również przysługuje im uprawnienie do żądania ich poprawiania lub usunięcia.
§3

ZASADY KONKURSU


 1. Konkurs polega na wyłonieniu zdjęcia miesiąca o tematyce związanej z surowcami mineralnymi, które ilustruje surowce mineralne w naturze, sposób ich wydobycia i przetwarzania lub wykorzystanie ich w życiu codziennym.

 2. Czas trwania konkursu: 1 rok w okresie kwiecień 2017 – marzec 2018.

 3. Uczestnicy nadsyłają swoje zdjęcia do 15. każdego miesiąca wraz ze skanem formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) na adres konkurs.surowce@pgi.gov.pl . Dodatkowo oryginał formularza zgłoszeniowego należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:


 4. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  ul. Rakowiecka 4

  00-975 Warszawa

  z dopiskiem: KONKURS „SUROWCE MINERALNE W OBIEKTYWIE”


 5. Zdjęcia przesłane po 15. dniu miesiąca przejdą do puli następnego miesiąca.

 6. Zdjęcia, które już brały udział w niniejszym konkursie, nie mogą zostać zgłoszone po raz drugi.

 7. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w każdym miesiącu.

 8. Zdjęcia muszą być przesłane w formacie TIFF lub JPG, o rozdzielczości min. 300 dpi.

 9. Komisja konkursowa składająca się z pracowników PIG-PIB przeprowadzi wstępną selekcję zdjęć w oparciu o kryteria zgodności z tematyką oraz kwestie naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

 10. 16. dnia każdego miesiąca (jeśli dzień ten wypada w weekend lub święto, to pierwszego dnia roboczego po tym dniu) zdjęcia zamieszczone zostaną na stronie konkursu www.surowcewobiektywie.pl

 11. Do końca każdego miesiąca dokonana zostanie ocena zdjęć przez Internautów. Internauci będą mieli możliwość oddania głosu na wytypowane zdjęcie, po udzielonej uprzednio odpowiedzi na pytanie z tematyki surowców mineralnych. Nie wprowadza się ograniczenia liczby oddanych głosów przez jednego internautę. Głosowanie będzie trwało do przedostatniego dnia każdego miesiąca, do godz. 23:59.

 12. Wygrywa zdjęcie, które otrzyma największą liczbę oddanych głosów.

 13. Każdego ostatniego dnia miesiąca ogłoszony zostanie zwycięzca miesiąca (jeśli dzień ten wypada w weekend lub święto, to pierwszego dnia roboczego po tym dniu).

 14. Nagrodą w konkursie będą okazy geologiczne oraz publikacje popularno-naukowe wydawnictw Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB.

 15. O zwycięstwie Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Nagroda zostanie wysłana pocztą.

 16. Wraz z końcem konkursu (wiosna 2018) zorganizowana zostanie wystawa plenerowa zdjęć, które wygrywały w kolejnych miesiącach.
§ 4

ZAKRES PRZENOSZONYCH PRAW


 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że do zdjęć będą mu przysługiwać niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie, oraz prawo do wykonywania praw zależnych wobec dzieła, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 666 z późn. zm.).

 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcia będą wolne od wad prawnych, w tym nie będą naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.

 3. Uczestnik konkursu nieodpłatnie przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami w kraju i za granicą. Przejście praw autorskich nastąpi z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora.

 4. Organizator nabywa prawo do korzystania ze zdjęć na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1÷3 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 666 z późn. zm.) tj. nabywa prawo do:

  • utrwalania utworu na wszystkich nośnikach,

  • trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

  • wprowadzania do obrotu i dystrybucji oraz udostępnianie innym instytucjom i podmiotom trzecim w ramach potrzeb Organizatora,

  • tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek dzieła oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

  • rozporządzania dziełem i jego opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.


 5. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do zdjęć (utworów), co do których przenoszone są na Organizatora majątkowe prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.

 6. Uczestnik zobowiązuje się do powstrzymywania się od wykonywania w stosunku do Organizatora oraz do osób trzecich autorskich praw osobistych do zdjęć co do których autorskie prawa majątkowe przenoszone są na Organizatora.

 7. W przypadku zaistnienia po stronie Organizatora potrzeby nabycia praw do zdjęć na innych polach eksploatacji niż wyżej określone, Organizator zgłosi taką potrzebę Uczestnikowi konkursu.

 8. Uczestnik konkursu zapewnia, że w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich w związku z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń osób trzecich włącznie z pokryciem ewentualnych kosztów procesu sądowego i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

 9. Nabyte prawa są nieograniczone w czasie i terytorialnie.

 10. W przypadkach kiedy zdjęcia naruszać będą prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie czy inne prawa własności intelektualnej, Uczestnik konkursu po otrzymaniu zawiadomienia od Organizatora o tym fakcie, jest zobowiązany na własny koszt podjąć wszelkie działania, których skutkiem będzie usunięcie naruszeń w tym zakresie, a nadto pokryć wszelkie szkody poniesione przez Organizatora będące skutkiem tych naruszeń.


§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Niniejszy regulamin oraz informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej PIG-PIB oraz na stronie konkursowej www.surowcewobiektywie.pl

 2. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje zasady i postanowienia Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.